18:16:56 - 26.06.2019

Зараз на сайті

На даний момент 2 гостей на сайті
Home Дослідження
Дослідження
Розробка новітніх біотехнологій очищення металовмісних стічних вод на основі екстремофільних (в тому числі антарктичних) мікроорганізмів PDF Друк E-mail
З екосистем Антарктики (Аргентинський архіпелаг) виділено бактерії, які стійкі до високих концентрацій важких металів. Деякі з них ростуть за концентрації 200-500 мг/л Hg2+, 200-500 мг/л Cd2+, 1000-3000 мг/л Cu2+ и CrO42-. Показано відсутність кореляції між стійкістю мікроорганізмів до високих концентрацій металів і вмістом цих металів в антарктичних ґрунтах. Визначено основні механізми взаємодії антарктичних мікроорганізмів з розчинними та нерозчинними сполуками міді, а саме, відновлення до нерозчинних сполук Cu(I), зв’язування Cu2+ металтіонеїнами та створення комплексних сполук Cu2+ с органічним кислотами. Здатність антарктичних мікроорганізмів до взаємодії із сполуками токсичних важких металів (Cu2+, Cd2+, Hg2+ та CrO42-) може бути ефективно використана у промислових біотехнологіях, таких як вилучення розчинних сполук металів з промислових стоків та видобутку їх зі збіднених родовищ або відвалів.
 
Розроблення новітньої універсальної промислової біотехнології переробки та знешкодження екологічно небезпечних харчових відходів PDF Друк E-mail
Розроблено наукові основи утилізації твердих харчових відходів із застосуванням біотехнології, що передбачає регуляцію метаболізму мікроорганізмів-деструкторів. Виявлено, що інтенсивність масообміну у культиваторі визначає технологічні показники деструкції харчових відходів. Порівняльний аналіз цих показників у модифікованих нами культиваторах (механічне перемішування, імпульсне гідравлічне перемішування та без перемішування) показав, що найбільш технологічно ефективною є деструкція харчових відходів в культиваторі з гідравлічним перемішуванням: коефіцієнт деструкції підвищився у чотири рази, час деструкції зменшився майже в два рази. Проведено комплексні випробування дослідно-промислової установки. Показано, що при застосуванні культиватора з імпульсним гідравлічним перемішуванням та біотехнології, що передбачає регуляцію метаболізму мікроорганізмів-деструкторів, досягається майже повна утилізація харчових відходів за 9 діб. При цьому виділяється біогаз, до складу якого входять водень (61%) та метан (35%), що дозволяє використовувати біотехнологію як для знешкодження твердих харчових відходів, так і для отримання біогазу.
 
Антиалкогольний і антинаркотичний біологічний препарат PDF Друк E-mail
На основі живої біомаси бактерій, що використовують спирти, виготовлено біологічний препарат для лікування і профілактики алкоголізму та наркоманії. В експериментах показано, що препарат впливає на регуляторні системи організму, повертаючи до норми специфічні фізіологічні та біохімічні показники, порушені алкоголем та наркотиками, зокрема алкоголь- і альдегіддегідрогенази, адреналін, норадреналін та дофамін. Біопрепарат знижує алкогольну і опіатну інтоксикацію, запобігає розвитку алкогольної та наркотичної залежності, зменшує ускладнення, викликані хронічним алкоголізмом (цироз печінки, судомні явища). Даний біопрепарат не є продуктом хімічного синтезу, це комплекс речовин природного походження, що містить білки, амінокислоти, вітаміни, каротиноїди, мікроелементи та інші біологічно активні речовини, необхідні для повноцінної життєдіяльності організму, що не виявляє патогенної і токсичної дії. Розроблено біотехнологію, що дозволяє створити виробництво субстанції препарату. Джерела сировини не дефіцитні. Дана розробка запатентована в Україні. Потрібні спонсори для організації промислового виробництва біопрепарату і його впровадження в медичну практику.
 
Розробка наукових основ створення мікробних технологій отримання молекулярного водню з органічних відходів PDF Друк E-mail
Проведено селекцію мікроорганізмів - активних продуцентів молекулярного водню. Показано, що функціонування бінарного мікробного комплексу, що складається з аеробних та анаеробних спороутворюючих бактерій, забезпечує оптимальні умови для зброджування крохмалю з максимальним виходом водню. На першому етапі аеробні представники Bacillus поглинали кисень, виділяли відновлені екзаметаболіти та знижували редокс-потенціал. Після досягнення в культиваторі анаеробних умов клостридії гідролізували крохмаль з наступним утворенням водню та вуглекислого газу. Визначено вплив масообміну на синтез молекулярного водню та здійснено вибір технологічних параметрів процесу мікробного синтезу H2. Визначено баланс процесу утворення водню при деструкції біополімерів картоплі (з 1 г сухої маси картоплі утворюється 32,4 мл водню). Таким чином, розроблена мікробна біотехнологія отримання молекулярного водню з органічних відходів.
 
Структурно-функціональна характеристика мікробних ценозів в Антарктиці. Вивчення ролі мікроорганізмів у біогеохімічних циклах елементів PDF Друк E-mail
Досліджено зразки з різних біотопів та регіонів західної Антарктики. Показано широке розповсюдження метилотрофних бактерій в лишайниках, траві та мхах, а також у грунтах в Антарктиці. Їх кількість в різних біотопах Антарктики співставима з кількістю в регіонах з помірним кліматом (наприклад, в Україні). Не виявлено в Антарктиці металрезистентних метилотрофних бактерій. В той же час в більшості наземних біотопів (грунти, мохи, лишайники, озерний мул, вода, гумус) досліджених регіонів Антарктики виявлено мікроорганізми, які стійкі до надвисоких концентрацій важких металів (100…500 мг іонів Сr, Cu, Cd або Hg). Таким чином, вперше показано широке розповсюдження в Антарктиці мікроорганізмів, резистентних до бактерицидних концентрацій важких металів. Унікальність феномену полягає в поєднанні: (1) здатності мікроорганізмів рости при супервисоких концентраціях важких металів, (2) неспівставимо низькими концентраціями важких металів в антарктичних зразках (від 0,02 до 40 мг/кг), (3) наявністю металрезистентних мікроорганізмів у всіх наземних біотопах Антарктики, (4) високою кількістю в цих біотопах металрезистентних мікроорганізмів (104 … 105 клітин/г зразку).
 
« ПочатокПопередня12НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 2